FAQ

Grammar

Gàedhlig

English

French

Cia can « Ann am Mhanitòba »?

Seo air uairibh doirbh d' feadhannudh. Th' a thoradh Manitóba tìr nan iomadh, 's na Gaedheal dhíbir an-seo thairis an fharraige 'muigh as Albainn agus Èirinn rè h-eachdraidh thùrsach-uabhasach orrain. Air sàilleibh seo, bith u 'faicinn agus 'cluinntinn seo h-atharraich ás neach do neach, agus teaghleach do teaghleach, agus clann do clann cuideachd.

Cùple slighean do seo fràs th' u tachair oribh:

 • Anns a Mhanitóba
 • Anns am Mhanitóba
 • Ann a Mhanitóba
 • Ann am Mhanitóba
 • An-seo sa Mhanatóba
 • Ann sa Mhanatóba

Feadhainn eaga lorg am gràmar do « anns » neònach orra, ach seo tigte mu d' an imlich do « Le Manitoba » as Frangach nan Chanadach, a thuilleadh dìreach ás an t-ainm na Mòr-Roinn orrainn:

« Aig Caolas Loch Mhanitóba gaoth mhòr - 'S feudar sin do chur tonnta 'ruith chun air an clach-aoil 'us eilean beag. 'S ròd a' chladaich air leth tha seo cainnte nan Manitou, no An Spiorad Mòr (ann an Ogibuay, « Manito-bau »). Bh' an seann-sgeul lorg tèarmad ann an ainm nan Mòr-Roinn – Manitóba. »

Tùs - https://www.gov.mb.ca/chc/origin_name_manitoba.html

An speiligidhean do Mhanatòba eugsamhlaich le 'n tìdeachan, ach sinn-fhé cuir aiceannach « ó » air duilleag a-nunn th' ath-shoillsich cia sinn-fhé bruidhinn.

Sinn-fhé mol cuiridh gar bith dè 'n dùth rogha anns an dual-chainnt nan Gáilig agaibh no gar bith dè 'n dùth rogh' am beul oribh, ach th' a h-uile fàilte an-seo

How to say "In Manitoba" here in Manitoba.

This can be a tricky one for some folks. Since Manitoba is a diverse place with the Gael arriving from all across Scotland and Ireland over history, you'll hear and see this vary from person to person, and family to family.

A couple ways you may happen upon this phrase:

 • Anns a Mhanitóba
 • Anns am Mhanitóba
 • Ann a Mhanitóba
 • Ann am Mhanitóba
 • An-seo sa Mhanatóba
 • Ann sa Mhanatóba

Some may find the grammar of "anns" unusual, but this has come around from the Canadian French incluence of "Le Manitoba" here, as well as directly from the name of our province:

"At the Lake Manitoba Narrows a strong wind can send waves washing against the limestone rocks of an offshore island. The unique sound from the waves is said to be the Manitou, or Great Spirit (in Ojibway, “Manito-bau”). The legend survives in the Province’s name – Manitoba."

Source - https://www.gov.mb.ca/chc/origin_name_manitoba.html

The spelling of Manitoba can sometimes vary as well, but we put an accented « ó » on this page to better reflect to how we speak the word inside the province.

We recommend putting whatever comes most natural to the dialect of Gaelic you have or what feels the most right on your lips, but all are accepted here as correct.

Comment dit-on « Au Manitoba »?

C'est parfois difficile pour vous. Le Manitoba est le produit de nombreuses terres, et les Gaéliques ont été bannis ici de l'autre côté de la mer depuis l'Écosse et l'Irlande au cours de leur histoire tragique. Pour cette raison, voir et entendre cela changera d'une personne à l'autre, et d'une famille à l'autre, et d'enfants à enfants également.

Voici quelques façons vous pouvez tomber sur:

 • Anns a Mhanitóba
 • Anns am Mhanitóba
 • Ann a Mhanitóba
 • Ann am Mhanitóba
 • An-seo sa Mhanatóba
 • Ann sa Mhanatóba

Les plus enthousiastes trouvent la grammaire de « dans » étrange sur eux, mais voici une partie du « Le Manitoba » Français du Canada, ainsi que le nom de notre Province:

« À The Narrows du lac Manitoba, un vent puissant soulève des vagues qui vont s'écraser sur les roches calcaires d'une île avoisinante. Le bruit distinct provoqué par les vagues appartient, croit-on, au Manitou, ou Grand Esprit (en ojibwé, « Manitou-bau »). La légende vit toujours dans le nom de la province – le Manitoba. »

Source - https://www.gov.mb.ca/chc/origin_name_manitoba.html

L'orthographe pour le Manitóba varient avec les époques, mais nous mettons un accentuée « ó » sur le page en qui a faire ressortir l'endroit où nous parlons.

Nous conseiller vous mettre quel venir naturellement des dialecte Gaélique vous avior, ou quel que soit naturellement arriver dans votre bouche, mais tous sont les bienvenus ici