FAQ

About

Gàedhlig

English

French

Bha faclair so dèan gu freastail taig airson an luchd de blàs Gáedhlig nan Mhanitóba (sònraichte do Gleann Uisge Dhearg). 

Tha 'Staigh Faclair So:

 • Ainm Àite
 • Ainm Teaghlach/Clann Bitheantas
 • Ainm Asgaidh Bitheantas
 • Abairt Ionadail
 • Ainmhidh Ionadail
 • Focal d' an Àrainneachd Ionadail
 • Focal as Eachdraidh Ionadail

 

Nòtichean Blàs gu h-Inntinn:

 • Bh' ann an eachdraidh an so mòran de na Gáedheil gun litearachd, mar-sin bith faclair so gléidh aige speiligidhean mòran a steach bho thar sàile (às a h-Albainn agus Èireann).
 • Mar ri linn gu 'coimeasgadh cinnidhiche anns an eachdraidh agus cultar nan Mhanitóba, chan annasach do faig agaibh focalan no abairtean iasaid às na Daoine Dùthachas, Frangach Mhanitóba, cuideachd eile Eòrpach cànain de dualchas.
 • Air sgàth nàdar nan Mhanitóba le cùlaibh cinnidhiche chéile, eachdraidh, agus an sgaoileadh (sgaoil a mach) gnìomhachas na tuathanachas an so, cha'n e Gháedhealtachd foirmeil bha leasaichte an so. 'N àite, bha pòca beag dh'fhàs bhailtean againn ann sa iar-deas nan Cóigeamh.

Mar 's faclair beó so cuir gu cleachdadh a steach an comhluadar an so; tha faclan, ainmean, agus abairtean cuir ann an cunbhalach.

This dictionary was made to provide support for the speakers of the Gaelic dialect of Manitoba (specifically the Red River Valley).

Inside This Dictionary Is: 

 • Place Names
 • Common Family/Clan Names
 • Common Given Names
 • Local Phrases
 • Local Animals
 • Local Environment Terms
 • Historical Terms

 

Dialect Notes of Interest:

 • In history here many of the Gael have been without literacy, so this dictionary will contain many spellings from over seas (out of Scotland and Ireland).
 • As a result of the blending of ethnic history and culture of Manitoba, it is not uncommon to see loan words or phrases out of the First People's, Manitoba French, as well as other European languages of heritage.
 • Due to the nature of Manitoba's mixed ethnic background, history and large/spread out farming industry, no formal Gaeltacht developed here. Instead small pockets of communities of the Gael grew largely in the south-west of the province.

As this is a living language used within the community; words, names and phrases are continuously being added to better support our speakers.

Ce dictionnaire était destiné à répondre à ceux de l'accent gaélique du Manitoba (spécifique à Vallée de la Rivière Rouge).

Ce dictionnaire comprend:

 • Nom de lieu
 • Nom de famille / Nom des enfants
 • Nom libre commun
 • Expression locale
 • Animal local
 • Un mot à l'environnement local
 • Un mot d'histoire locale

Notes de goût d'esprit :

 • Beaucoup de Gaéliques ici étaient analphabètes, ce dictionnaire contiendra donc de nombreux discours importés d'outre-mer (d'Écosse et d'Irlande).
 • En raison de la fusion raciale dans l'histoire et la culture du Manitoba, il n'est pas rare que vous trouviez des mots ou des phrases empruntés aux peuples autochtones, au Manitoba Français, ainsi qu'à d'autres langues européennes du patrimoine.
 • En raison de la nature Manitoba de l'origine ethnique, de l'histoire et de la propagation (propagation) de l'industrie agricole ici, ce n'était pas un Gaéltacht formel développé ici. Au lieu de cela, nous avions une petite poche de villes qui ont grandi dans le sud-ouest de la Province.

 

Comme il s'agit d'un dictionnaire vivant, mettez en pratique l'entreprise ici; des mots, des noms et des phrases sont ajoutés régulièrement.