FAQ

Grammar

1.         Olùkùmi Alphabets

A, B, CH, D, E, Ẹ, F, G, GB, GH, GW, H, I, J, K, KP, KW, L, M, N, O, Ọ, R, S, Ṣ, T, U, W, Y, Z

a, b, ch, d, e, ẹ, f, g, gb, gh, gw, h, i, j, k, kp, kw, l, m, n, o, ọ, r, s, ṣ, t, u, w, y, z

/a, b, ʧ, d, e, ɛ, f, g, gb, ɣ, gw, h, i, ʤ, k, kp, kw, l, m, n, o, ɔ, r, s, ʃ, t, u, w, j, z/

Table1 Olùkùmi Alphabets 

abchde
fggbghGwh
ijkkpKwl
mnors
tuwyz

                                Table 2 Olùkùmi Alphabets 

2.         Parts of the Body           

Olùkùmi                     English 

ọ́wọ́                             hand 

àtálọ́wó                       palm of hand

ínọ́                               belly

órí                                head

eyín                             teeth

ara                               body

irun                              hair

inọ́                               stomach

ùdí                               buttocks

etín                              ear

imọn                            nose

ẹrun                             mouth

ozu                              eye

íghórẹ̀dọ̀                      heart

ọnyàn                          breast

ọgbòdògbọ̀                  thigh

ughó                            vagina

ókó                              penis

3.         Eatables

Olùkùmi                     English

usu                               yam

obì                               kola nut 

ọ̀gẹ̀dẹ̀ wẹ́rẹ́                  banana

akpaka                         beans

ohun                            salt

ọbẹ                              soup

ùkpọ̀nràn                     coconut

ẹghẹn                           egg

ilá                                okra

ẹ́zá                               fish

4.         Materials

Olùkùmi                     English

ugba/ughogho           gourd/ vessel 

òkúta                           stone

orúrú                            cotton 

ẹ̀gígán                           basket

udo                              mortar

ulé                               house

ẹ́ní                               mat

aso                              cloth

 

5.         Family and Relationships

Olùkùmi                     English

ẹnẹ                               person

obìnrẹn                        woman

oma                             child

ọma ọkùnrẹn               son

ọmobìnrẹn                   daughter

ba                                father

yé                                mother

bá bá                            grandfather

yé yé                            grandmother

ọmọma                        grandchild

ọkùnrẹn                       man

olùkù                           friend

aya                               wife

ọkọ                              husband

ọmómànẹ́bámànẹ́ye    orphan

ọmoghíyà obìnrẹn       maidservant

akpẹran                        butcher

6.         Places

Olùkùmi                     English

ọ́gwódé                       compound

ùgà                              room

ómí                              river

etin ómí                       river bank

ulé                               house

uléwé                           school

ọzà                               market

ulíwin                          toilet

ulimaómànẹ́ye            orphanage

úlẹ́zọ́                            court

7.         Liquid Nouns

Olùkùmi                     English

ómí                              water 

ìtọ̀                                urine 

ẹmọn                           wine

ekpo ọkpẹ                    oil palm

ítọ́                                saliva

ẹ̀zẹ̀                               blood

ómí ọnyà                     breast milk

8.         Animals

Olùkùmi                     English

àgùtàn                         sheep

orẹfàn                           cow

ázá                               dog

ẹzò                               snake

ùgbẹ́n                          snail

eku                              rat

ẹ́dúwẹ́                           fowl

oyin                             bee

ologbo                       cat

kpẹ́kpẹ́yẹ                     duck

ẹṣi                                horse

ẹyẹ                               bird

úgún                            vulture

ífẹ́nfẹ́n                         mosquito

erunlé                          goat

9.         Plants

Olùkùmi                     English

gbígbẹ̀                         to plant

urùngbẹ̀                       plant

ọhàn bíbó                     orange 

ijin ọ̀kpẹ̀                        palm tree

10.         Abstract Nouns

Olùkùmi                     English 

rínnózú                        love

úbí                               sin

ébí                               hunger

ẹ̀rù                               fear

ọ̀ghọ̀                            glory

ọ́gbán                          wisdom

ẹ̀kọ̀kọ̀                           condition

ìtalọfọ̀                          conflict

rírú                              consecration

batiri                                      fate

11.         Personal Pronouns

Olùkùmi                     English

èmi                              me

úwọ                              you

awa                              we

awa                              us

àwan                             they

ówún                            it

12.       Possessive Pronouns

Olùkùmi                     English

tẹ́rẹ́                            your

téwá                           ours

térẹ̀                            its

13.       Reciprocals

Olùkùmi                     English

arawa                         ourself

ararẹ̀                          yourself

nara                           ownself

14.       Interrogative Pronouns

Olùkùmi               English

kóhùnrè                 what

èyẹ́nẹ                    who

ẹnẹ táfọ̀                 whom

kátòrè                   which

kíyore                   where

kúkòre                 when

kóyàn                   why

kó                          how

15.       Demonstrative Pronouns

Olùkùmi                     English

èyì                             this

ìwẹ̀n yí                      these

ẹnẹwíwẹ́n                 that

àwan                         those

16.       Olukumi Numbers 

i.          (1-20)

Olùkùmi                     English

ọ̀kàn                            one

èzì                                two

ẹ̀ta                               three

ẹ̀rin                              four

ẹ̀rú                               five

ẹ̀fa                               six

èze                               seven

ẹ̀zọ                               eight

ẹ̀han                             nine

ẹ̀gwá                            ten

ọ̀kànlégwá                   eleven

ézìnlẹ́gwá                    twelve

ẹ̀talẹ́gwá                      thirteen

mẹ̀rẹnlémègwa            fourteen

ẹ̀dógún                        fifteen

mẹ̀falémègwa              sixteen

mèzelémègwa              seventeen

mẹ̀zọ́lémègwa            eighteen

ẹ̀hánlégwá                 nineteen

ọ́gbọ́                          twenty

ii.         Tens

Olùkùmi                     English

ẹ̀gwá                            ten                   

ọ́gbọ́                             twenty             

mẹ́gwáléọ́gbọ́               thirty  

ózin                               forty              

mẹ́gwàléozìn                 fifty                  

ọta                                sixty               

mẹ́gwáléọta                  seventy            

ọ́rẹ́n                              eighty  

mẹ̀gwáléòrẹn                ninety  

orú                                hundred             

iii.       Ordinal Numbers

Olùkùmi                     English

òsúgwá                          first                  

òkẹ́zìn                            second             

òkẹ́ta                              third                

kẹ̀rẹn                              fourth  

òkẹ́fà                               sixth               

òkéze                              seventh            

òkẹ́z                              eighth  

òkẹ́hán                            ninth  

òkẹ́gwá                           tenth                

17.       Time and Season

Olùkùmi                     English

òwúọ̀                         morning

ọhán                                       midday/afternoon

álẹ́                                          night

ẹ̀rín orun                               midnight

írálẹ́                                       dusk

òwúọ̀ fìrìfìrì                          dawn

ozùmá                                    daylight

òní                                          today                      

ọ̀la                                          tomorrrow

àná                                         yesterday

ọ̀túla                                      day after tomorrow

ẹ́zẹ̀ta                                      day before yesterday

ọ́dọ́n                                       year

18.       Colours 

Olùkùmi                     English

fúfún                           white

dúdún                          black

kpíkpán ekpo               yellow

kpúkpán                        red

19.       Adjectives 

Olùkùmi                     English

ègwà                                      beautiful

gbá                                         tall

kpúrú                                     short

úbúẹ́gwà                               ugly

bẹ̀gwà                                    horrible

lála                                         huge

ọfọ̀tà                                      honest

ẹ́zọ́mú                                     guilty

ghán                                       good

óhẹngwà                               attractive

20.       Adverbs, Conjunctions and Prepositions

Olùkùmi                     English

tedé                             forever

óbòkwẹ́yì                     almost

óhúnnukàn                  alone

nẹ́wá                            behind

ídéghòba                     otherwise

bábà                             as usual

múmá                          furthermore

tàbí                              or

kànán                           yet

nùkò                            while

ùkábùsé                       after

òkè                              above

ábẹ́                               below

gbẹ́ méèzìn                  between

kànán                           except

túru                              for